خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اعتصاب هشداري كارگران متروی تهران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 25 اکتبر 2009

بنا به خبری كه به حزب كمونیست كارگری رسیده است صبح روز ٢ آبان کارگران متروي تهران در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه حقوق خود به مدت يکساعت و نيم دست به اعتصاب هشداري زدند. اين کارگران اعلام کرده اند که در صورتيکه پاسخي نگيرند به اعتراض و اعتصابات خود ادامه خواهند داد. اين حركت اعتراضي باعث مختل شدن رفت و آمد در تهران شد و بسياري از كاركنان دير به سر كار خود حاضر شدند.  مردم از خواست و مبارزه کارگران مترو به شيوه هاي مختلف همراهي و حمايت ميكردند. مسئولين شركت متروي تهران يك ساعت پس از شروع اعتصاب سراسيمه اعلام كردند كه طي چند روز آينده تمام طلبهاي كارگران پرداخت خواهد شد. كارگران با اعلام اينكه در صورت عملي نشدن وعده كارفرما به اعتصاب و مبارزه خود ادامه خواهند داد، به سر كار بازگشتند.
.
حزب كمونیست كارگری ایران به كارگران مترو درود ميفرستد و از همه كارگران و مردم تهران می خواهد كه از اعتراض و خواست كارگران مترو وسيعا و به هر شكل ممكن حمايت كنند. نپرداختن دستمزدها يك دزدي آشكار و جنايت نسبت به كارگران و خانواده هاي كارگري است كه شب و روز كار ميكنند و دستمزد زير  خط فقرشان نيز توسط كارفرمايان دولتي و خصوصي بالا كشيده ميشود. به اين جنايت بايد با اتحاد و اعتصاب پاسخ داد. بويژه اوضاع ملتهب سياسي در ايران، شرايط بسيار مناسبي است كه كارگران بطور سراسري براي عملي كردن فوري طلبها و خواستهاي خود كه خواستهاي كل مردم بجان آمده است، به اعتراضات و اعتصابات گسترده و سراسري دست بزنند.