خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
انقلاب ضد خشونت دولت است
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 9 مارس 2012

علیه خشونت سازمانیافته ریاضت اقتصادی دولتها باید به خیابان آمد و از خود دفاع کرد. اگر شیشه شکستن از نظر آنها خشونت است، گرسنگی تحمیلی آنها به ما جنایت است و باید به دادگاه لاهه کشانده شوند…