خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اوباش اسلامي حاكم بر ايران، از يك نام هم هراس دارند!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 22 آگوست 2009

مردمي كه نام كوچه محل كشته شدن ندا آق سلطان را در اميرآباد، به نام وي تغيير داده بودند، اين روزها شاهد پاك شدن نام وي توسط اوباش بسيجي هستند. اگر دقت كنيد، عنوان كوچه شهيد ندا آق سطلان كه با رنگ سبز نوشته شده بود، زير رنگ مشكي همچنان مشخص است. رژيمي كه از يك نام هم هراس دارد، واقعا بايد سرنگون شود!