خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
اگر خانه های مردم از خشت و گل نبود…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 13 آگوست 2012

اگر خانه های مردم از خشت و گل نبود، اگر مردم امکانات بیشتری برای ساختن خانه های بهتر میداشتند، اگر فقر نبود، اگر امکانات درمانی بیشتری در منطقه بود، اگر گوشه کوچکی از هزینه هائی که صرف سرکوب مردم، صرف دزدی اوباش اسلامی و صرف کمک به بشار اسد و حزب اله لبنان میشود، صرف زندگی مردم شده بود زلزله ای با این قدرت کوچکترین آسیبی به مردم نمی رساند. جمهوری اسلامی و نظام کثیف سرمایه داری که جنایتکاران حاکم با چنگ و دندان آنرا نگهداشته اند، عامل مستقیم و تنها عامل این فاجعه است. باید این واقعه را نیز به اعتراض هرچه گسترده تر علیه رژیم دزدان و سرکوبگران تبدیل کرد… +