خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
بار تحريمها نبايد به دوش كارگران بيفتد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 24 جولای 2010

در كشاكش ميان جمهوري اسلامي و آمريكا و دولتهاي غربي٬ اكنون سياستهاي تحريمي گسترده اي عليه جمهوري اسلامي به كار گرفته شده است و هرروز اين تحريمها تشديد ميشود. آخرين اقدام طرحي است كه اتحاديه اروپا براي تشديد تحريمها عليه ايران در دستور گذاشته و قرار است وزراي خارجه اين اتحاديه در نشستي آنرا به تصويب برسانند. اين تحريمها شامل بانكها٬ صنايع نفت و گاز و حمل و نقل و هواپيمايي و صنايع بزرگ ايران كه در دست سپاه پاسداران و نهادهاي دولتي است ميگردد. اين طرح در ادامه تحريمهايي است كه شوراي امنيت اخيرا تصويب كرد و تحريمهايي كه دولت آمريكا عليه جمهوري اسلامي بكار گرفته است. بسياري از شركتها و كارخانجات و كنسرسيومهاي نفت و صنايع بين المللي بدليل اين تحريمها از ادامه فعاليت در ايران خودداري كرده و سرمايه هاي خودرا از ايران خارج كرده اند. برخي از اين شركتها سالها طرف اقتصادي مهمي در مراودات اقتصادي بين المللي جمهوري اسلامي بوده اند. سران حكومت اسلامي تلاش ميكنند نشان دهند كه اين تحريمها تاثيري بر اقتصاد ايران ندارد. اما تا همينجا صنايع بسياري تعطيل شده٬ قيمتها چندين برابر شده٬ صدها هزار كارگر بيكار شده اند٬ نپرداختن دستمزدها توسط كارفرمايان گسترش بيشتري يافته٬ و اقتصاد ايران به سوي اقتصاد قاچاق و زير زميني روي آورده است.

نمونه اي از اين بيكارسازيها در عسلويه است كه در همين دو سه ساله تعداد كارگران شاغل در آنجا از ٦٠ هزار به هشت هزار كاهش يافته است. يا در ايران خوردو هم اكنون بخش های بسیاری از کار تعطیل است. از جمله گزارش ميشود كه در این کارخانه کارکنان ستادی به خانه فرستاده شده و اضافه کاری ها قطع شده است. تولید شیفت اول ال نود تعطیل شده و ایران خودرو دیزل یک ماه است متوقف شده است. همچنین شیفت صبح سایپا تا ساعت ١١ بیشتر کار ندارد. 

نكته اي كه اينجا ميخواهم بدان بپردازم مقابله كارگران و مردم با فشارتحريمهاست. جمهوري اسلامي سعي ميكند بار اين تحريمها را بر دوش كارگران و مردم بيندازد. خواه ناخواه اگر كارگران و مردم به مقابله اي جدي با فشارهاي ناشي از اين تحريمها دست نزنند فقر و مشقت و بيكاري زندگي بخشهاي وسيعي از مردم و بويژه كارگران را مچاله خواهد كرد. گراني باز هم بيشتر و بيكاري ميليونها نفري نتيجه فوري اين وضعيت اقتصادي است. راه مقابله با همه اينها تداوم خيزش انقلابي است كه يك سال است در كورانش هستيم. مسئول اين تحريمها و اين كشاكش و عواقب و فشارهاي ناشي از آن ما مردم نيستيم و نبايد اجازه دهيم كه ما را قرباني كنند. حكومت بايد زندگي تك تك مردم را تامين كند. مساله اتمي و غيره مساله و معضل كارگران و مردم نيست. دولت در قبال زندگي ما و كل جامعه مسئول است. دولتي كه نميتواند نيازهاي اوليه مردم را تامين كند. دولتي كه اساسا حياتش متكي بر سركوب و اعدام و سنگسار و جنايت است بايد برود. ما نه سلاح اتمي ميخواهيم و نه فقر و مشقت و بيكاري. راه مقابله با همه اين بدبختيها نيز سرنگوني اين حكومت است.

ترديدي نبايد داشت كه در قدم اول ميتوان بايك جنبش قوي مطالباتي در مقابل اين فشارها صف آرايي كرد. و راهي جز اين وجود ندارد. به راه انداختن يك جنبش قوي بر سر افزايش دستمزدها ، يك ميليون تومان در گام اول، يك جنبش قوي در برابر بيكارسازيها اولين گامي است كه كارگران بايد بردارند و فعالين و رهبران كارگري بايد براي براه انداختن يك موج سراسري مقابله با جمهوري اسلامي و دفاع از زندگي كارگران خودرا هماهنگ و متحد و آماده كنند. متحد شدن حول خواستهاي سراسري حياتي و فوري است. به ما كارگران ارتباطي ندارد كه مواد اوليه هست يا نيست، نقدينگي هست يا نيست، ما كارگران دستمزدمان را ميخواهيم. ما كارگران تا آخرين قران طلبهايمان را از جيبشان بيرون ميكشيم. ما كارگران در برابر بيكارسازيها مي ايستيم و دولت در قبال بيكاري موظف است بيمه بيكاري مكفي و درگام اول يك ميليون تومان بدهد. بهانه فشار بين المللي بهيچ وجه از نظر كارگران و مردم قابل قبول نيست. حكومت برود مشكلي را كه خودش ايجاد كرده با رقبايش حل كند.

در برابر اين تعرضات بايد تشكلهاي سراسري خود شوراهايمان را اعلام كنيم. مجامع عمومي مان را به محل اتحاد و تصميم گيريهايمان تبديل كنيم و حول خواستهاي مشتركمان جمع شويم. قطعنامه اول ماه مه مان را دوباره روي ميزمان بگذاريم و بگوييم ما كارگران خواهان يك زندگي انساني هستيم. بگوييم اعدام بايد لغو شود. سنگسار بايد لغو شود. در برابر طرح هاي عفاف و حجاب و قلدري هايشان بايستيم. خواهان آزادي فوري كارگران زنداني و همه زندانيان سياسي از زندان شويم و با قدرت جلو بياييم. امروز در بخش اعظم مراكز كارگري اعتراض و مبارزه است . يك محور مهم اين مبارزات عليه بيكارسازيها و براي نقد كردن دستمزدها و خواستهاي فوري ديگر است. ميتوان با مبارزات متحد در شهرهاي مختلف به تدارك اعتصابات سراسري رفت و با بيانيه ها وقطعنامه هاي خود با خواستهايمان جلو بياييم. نه فقط در شرايط انزواي بين المللي جمهوري اسلامي نبايد از اين خواستها كوتاه آمد بلكه برعكس بايد مبارزه براي به كرسي نشاندن تمام خواستهايمان را تشديد كنيم. اين عاجل و فوري و حياتي است. با برپايي يك جنبش سراسري در دفاع از زندگي و رفاه و آزادي است كه ميتوان مانع اين شد كه فشارهاي بين المللي بر جمهوري اسلامي بدوش كارگران و مردم بيفتد.

امروز جمهوري اسلامي در اوج تشتت و انزوا و استيصال است، بايد فرصت را دريافت. امروز بيشترين اتحاد و همبستگي در ميان مردم وجود دارد. امروز توجه جهان به مبارزات ما مردم جلب است و زمينه براي جلب بيشترين همبستگي ها فراهم است، اين ها همه نيروي عظيمي است كه به مبارزات ما قدرت ميدهد و بايد از آن بهره گرفت. با برپايي يك جنبش قدرتمند عليه جمهوري اسلامي است كه شكافهاي غرب و رابطه شان با جمهوري اسلامي ميتواند واقعا جمهوري اسلامي را تضعيف كند و در عين حال مانع توطئه گري ها عليه انقلاب ما براي به زير كشيدن جمهوري اسلامي شود.