خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
برای آزادی دستگیر شدگان اخیر، حضور ما مهم است!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 11 جولای 2009

دوستان و همقطاران!
18 تیر ثابت کرد، هیچ کدام از ما دیگر از ارتجاع اسلامی و اوباش سپاهی و گله های رمیده حزب اله و بسیجی نمی ترسیم. ثابت کرد، تک تک ما برای آزادی و برابری می جنگیم. برای یک زندگی بهتر، برای یک دنیای بهتر! خبرهای نگران کننده ای از زندان های رژیم بگوش می رسد. دوستان ما را زیر شکنجه می خواهند خرد کنند تا بتوانند صدای آزادی خواهی ما را خفه کنند. اما زهی خیال باطل. این فسیلهای تاریک اندیش و از گور برخواسته تاریخ، نه تنها نتوانستند ما را بترسانند و فریاد مرگ بر دیکتاتور ما را ساکت کنند، بلکه خود در منجلابی از فساد، دروغ؛ ناکارآمدی نظام سیاسی و اقتصادی فرو رفته اند و حتی اخیرا، در هم شکسته شدن صفوف نیروهای امنیتی خود را شاهد هستند. برای همین است که در شوهای نماز جمعه خود، به دریوزگی می افتند و ما را عامل انگلیس و امریکا می دانند!

اکنون دوران سرنوشت سازی است. نباید اجازه دهیم دوستان ما را دستگیر و شکنجه کنند. نباید اجازه دهیم افراد را به خاطر عقایدشان، ولو مدافعین دیروز همین جنایتکاران بوده باشند را، در زندان زیر شکنجه به قتل برسانند. همه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند. مادران و پدران ما هنوز خاطره هولناک قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای 60 و 67 را از یاد نبرده اند. باید در مقابل این دژخیمان ایستاد. نباید اجازه داد سهراب اعرابیهای دیگری کشته شوند. طبق اخباری که منتشر شده است، با فشار خانواده دستگرشدگان اخیر، 30 نفر از این دستگیر شدگان آزاد شده اند و اخباری دیگر از حجوم مردم به زندان اوین در روز 18 تیر می دهد هر چند که این تجمع، با تعداد اندکی بود اما ترسی که بر دل حاکمان انداخته، وصف ناشدنی است.

باید اوین، این سیاهچال آدمکشی رژیم را بست. باید همه زندانیان را از درون دخمه های این زندان بیرون اورد! وعده ما، هر روز مقابل زندان اوین! بیایید دوستانمان را آزاد کنیم!

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
دستگیر شدگان اخیر، آزاد باید گردند!
زنده باد آزادی و برابری