خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تبلیغ 13 آبان: بسیجی=شعبان بی مخ
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 14 اکتبر 2009

امروز صبح موقعی که پیاده از بلوار کشاورز به سمت میدان ولی عصر می رفتم، این تبلیغ رو روی دیوار دیدم. حالا باید از مدافعان جمهوری اسلامی و حامیان موسوی و کروبی پرسید، این نوع تبلیغات ومطالبات واقعی مردم چه ربطی به تزهای ارتجاعی شما داد؟ همین تبلیغ خودش مقابل شعار ارتجاعی نه شرقی نه غربی است که می خواهد همین بسیج و سپاه و پلیس مخفی اطلاعات را برای سرکوب مردم و زنان و جوانان و کارگران حفظ کند!

یک شعار محوری ما در 13 آبان، باید آزادی برابری جمهوری انسانی باشد!

13-aban-1