خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تهران، نمایشگاه کتاب
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 9 می 2012

این عکس را در نمایشگاه کتاب تهران گرفته اند و در سایتهای اجتماعی دارد دست به دست می چرخد و کلی بحث راه انداخته و خون همه را به جوش آورده. ظاهرا علاوه بر اینکه در این اوضاع افتضاح کتاب و کتاب خوانی و نشر کتب، جلوی حضور همین چندتا ناشر درست و حسابی موجود را هم گرفته بودند، خواسته اند همینجا ضرب شستی نشان بدهند و در یک مکان حداقل اسما فرهنگی، فرهنگ یا روسری یا توسریشان را بار دیگر به رخ ملت بکشند و بگویند ما هستیم!

داستان را می دانیم چیست. باید دید این اوضاع چقدر برای جمهوری اسلامی قابل دوام است…