خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
جبهه متحد کرد چه میخواهد؟
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 22 فوریه 2007

ما گفتیم جمهوری اسلامی اصلاح بردار نیست. و دیدیم و خودشان هم دیدند و گفتند که اصلاح طلبی شکست خورده است. اصلاح طلبان در صفوف موافقین و مخالفان رژیم تجزیه و حل شدند.

جبهه متحد کرد جناح قومی این دوم خرداد  شکست خورده در کردستان  است، جناحی که هنوز به نخ پوسیده  اصلاح طلبی آویزان شده  وراضی به تنها گذاشتن جمهوری اسلامی در مقابل جنیش سرنگونی نیست.

بها ادب یکی از بنیانگزاران جبهه متحد کرد،‌ در مصاحبه اخیرش با رادیو صدای آلمان بار دیگر تعهدش به نجات رژیم را تکرار و تاکید میکند.

او میگوید خواهان اتحاد کردها، توسعه دمکراسی و عدالت طلبی مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

جالب است!  در ضمن، ادب خواهان  توزیع عادلانه قدرت وثروت! هم هست. او مدتی در یکی از مراکز قدرت در مجلس اسلامی عضو بود و هنوز هم در دایره این قدرت میپلکد و ثروت را هم چه عرض کنم که شانه به شانه آقاها و آقازاده ها میساید!

 ادب  و شرکا با شکست دوم خرداد از دایره مستقیم قدرت بیرون افتاده اند.  جبهه متحد کرد برای بها ادب ابزار بازسازی و توسعه همین قدرت و ثروت است. اما تحت نام توسعه دمکراسی و اعتماد سازی بین دولت و خودشان! کسی هست این را نداند و  نفهمد؟! فکر نکنم.

بها ادب سنگرش را از مجلس اسلامی به میان دوستان قوم پرست خود آورده است. فکر نکنم کسی به بها ادب این ماموریت داده باشد. اما او و همکارانش داوطلبانه و به عنوان جزئی از این نظام ارتجاعی آمده اند تا بخشی از ناسیونالیسم کرد را برای همکاری و هماهنگی با دولت و قانون اساسی جمهوری اسلامی سازمان بدهند و آماده کنند. این هدف این جریان و از زبان خودشان است.

بها ادب و شرکا آمده اند تا باز بگویند، نگرش امنیتی به کرد و کردستان مانع همزیستی مسالمت آمیز مردم کردستان با جمهوری اسلامی است و ایشان میخواهند این نگرش را  تغییر دهند تا نه جمهوری اسلامی مشکلی داشته باشد و نه مردم به خیابان بیایند و خدای نخواسته گلوله ای اسلامی به سینه شان اصابت کند.

از نظر بها ادب تحرکات اجتماعی و جنبشهای اعتراضی کارگر و زن و جوان و مردم زحمتکش در کردستان فقط در جهارچوب قانون اساسی  معنی دارد و خارج از آن ممنوع است  و اگر مردم پایشان را از این خط قرمز فراتر بگذارند مستحق مجازاتند. توسعه دمکراسی از نظر جبهه متحد کرد یعنی  همزیستی و برسمیت شناختن  قانون اساسی است. انتقادی که ادب دارد این است که مواد قانون اساسی  اجرا نمیشود. و ایشان تشریف آورده اند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی را مبنای آشتی مردم با رژیم قرار دهند!

جبهه متحد کرد، راه حلی برای آشتی دادن رژیمشان با مردمی است که خواست سرنگونی را تنها راه و شانس یک زندگی انسانی و  آزاد و مرفه میدانند. پروژه جبهه متحد کرد علیه این خواست مردم است. اگر جمهوری اسلامی  با قانون اساسی و مجلس و دستگاههای سرکوبش مورد نفرت میلیونی است ، که هست. بنا براین جبهه متحد کرد نمیتواند از این تنفر مصون بماند.

بها ادب و شرکا فرصت طلبانی هستند که هم از آخور میخورند و هم از کاهدان. هم به جمهوری اسلامی خدمت میکنند و هم به ناسیونالیسم کرد آویزان میشوند تا در پایان عمر رژیمشان پشت  و پناهی و توچیهی برای ادامه بقای سیاسی و حفظ داراییهای کلان خود داشته باشند. شعبات گوناگون ناسیونالیسم کرد، همگی دارند برای فردای پس از جمهوری اسلامی خود را آماده میکنند. قوم پرستی اینها چه در خدمت رژیم و چه در اپوزیسیون آن مایه زحمت ما و درد سر   مردم است.

 شعبه دیگر این جریانات  دو زیستان، سازمان حقوق بشر کرد است که  از تغییر ترکیب نژادی در سنندج حرف میزند و این شهر را به کردها و غیرکردها و شیعه و سنی  تقسیم میکند و خواهان پاکسازی قومی است.

همه اینها جنگ قومی تمام عیار را در آستین دارند. تنها راه جلوگیری از این سناریو، افشا و طرد  همه این جریانات ارتجاعی است.

جبهه متحد کرد بها ادب و شرکا جایی در میان کارگران، زنان برابری طلب و جوانان آزادیخواه و مردم مبارز کردستان ندارد. پوشیدن لباس قومی بر قبای پوسیده دوم خردادی تنها بار گناهان  گردانندگان این جریان قوم پرست را سنگین تر میکند.