خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
جنایت طالبان و داستان اسلام ناب محمدی
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 13 اکتبر 2012

ملالی به خاطر تلاش برای حق تحصیل دختران توسط نیروهای جنایتکار طالبان مورد حمله قرار گرفت. اسلام ناب محمدی یکبار دیگر به خاطر حضور زنان در جامعه به لرزه در آمد و با حکم اله اکبر جنایتکماران اسلامی تلاش کردند تا طبیعت اسلام را سر جایش نگه دارند. اسلامی که در آن اگر زن بخواهد چیزی بیشتر از برده جنسی باشد یا اسید به رویش می پاشند، یا سنپسار میشود یا گلوله باران!

ملالی یوسفزی، که 14 سال سن دارد به خاطر نوشتن خاطرات خود در باره گروه طالبان صاحب شهرت جهانی است. ملالی علیرغم سن کم به دلیل دفاعش از حق تحصیل دختران، در سالهای اخیر به چهره ای شناخته شده در پاکستان و در سطح بین المللی تبدیل شده بود. او از سه سال پیش و وقتی ۱۱ ساله بود با نام مستعار “گل مکی” خاطرات روزانه اش در باره جنایات طالبان را منتشر میکرد. وی در این خاطرات شرح حال خود و سایر دختران منطقه دره سوات – که آنزمان تحت تسلط نیروهای طالبان بود- را بازگو میکرد و بخاطر تلاش هایش در دفاع از حقوق کودکان، از سوی سازمانهای مدافع حقوق کودک، مورد حمایت قرار گرفته و مدال هائی نیز دریافت کرده است. فعالیت های این دختر شجاع الهام بخش سایر دختران و زنان برای احقاق حقوق حقه شان بود و با خشم نیروهای ارتجاعی اسلامی روبرو شد.

ملالی اما نماینده نسل مترقی و رنسانس خواهی است که اسلام را به تمام وحشی گری و خوی جنایت جنایتکارانه اش به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.  اساس مبارزه این نسل بازگشت به هویت انسانی خود در ظرفیتهای جمعی و فردی است. جنبشی برای خلاصی زن از اسارت و بردگی اسلام.