خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
خاطرات یک پناهنده
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 6 اکتبر 2012

9 ماه زندگی مخفی در ایران و در نهایت خروج

همه چیزی که فعلا به آن فکر می کنم جا افتادن در شرایط جدید است. آدمهای جدید با زبان و فرهنگ جدید…

انگار وارد سیاره دیگری شده ای. اینجا زبان انگلیسی به هیچ دردی نمی خورد. نمی دانم این مردم چطور درس می خوانند که جوانهایشان هم به سختی دو کلمه انگلیسی بلدند. این موضوع در شرایطی که دچار مشکل شده ای بیشتر خودش را نشان می دهد. جالب اینکه حتی بعضی ها همکه زبان انگلیسی بلدند تمایلی برای حرف زدن به این زبان ندارند. می گویند Sadece Türk

نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای بین افغانها شایع کرده که اینجا بهشت موعود است. همه شان به امید زندگی بهتر میآیند. میگویند به ما خانه می دهند. بچه ها را رایگان مدرسه میفرستند و امکانات درمانی رایگان می دهند. اما همه اش سراب است. خیلی هاشان را دیده ام که چند روز بعد از ورود چنان ضربه روحی میخورند که سعی میکنند به ایران بازگردند. به ازای هر ایرانی به راحتی 30 تا 40 افغانی در این شهر زندگی می کند.

برای ترکها هم سوال است که چرا ایرانیها به ترکیه می آیند. انگار نمی دانند در کشورهمسایه چه خبر است. جالب اینکه بعضیهاشان ایران را به کشور خودشان ترجیح می دهند. نمی دانم این را شوخی بدانم یا نه. البته بعضیهاشان هم پیدا می شوند که تا می گویی ایرانی هستی فوری می گویند احمدی نژاد یک آدم دروغ گو و دیکتاتور است. می فهمیم که چرا آمده ای.

خلاصه اینکه Türkiye’ye Hoş geldiniz