خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
در سوگ یک واقعه…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 6 مارس 2012

نشانه ها را چشمی ندید.

کسی در نیافت که روزگاری نو فرا می رسد.

فراز رفتن گیتی از اوجی غمبار و فرو افتادنش در سراشیب تغییر را انگشتان مشتاقی لمس نکرد.

شاعران و خنیاگرانی که می بایست تا ابد درباره آن روز سخن گویند، در نیافتند که به عصری جدید گام نهاده اند.

هیچکس به فرا رسیدن آن لحظه خاص دقت نکرد…

.