خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
دوم خردادي براي هيچ وقت!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 23 می 2012

خاتمى هرگز منتخب مردم نبود چون مردم آزادى انتخاب نداشتند. ليستى از چهار مرتجع تسبيح بدست مدافع ولايت فقيه و همدست در ١٨ سال جنايت را جلوى مردم گذاشته اند تا مردم کنار اسم يکى از آنها ضربدر بزنند. واضح است در چنين انتخابى اين مردم، با اين افق، از اين ليست به کسى راى ميدهند که انتخابش اوضاع رژيم را به هم بزند.

آخوندي از لجنزار متعفن حکومت اسلامي را وسط انداخته اند تا مردم جان به لب رسيده و خشمگين را را براي مدتي سر کار بگذارند، تا لاشخور خونين اسلامي را به جاي قناري به مردم ايران و جهان قالب کنند، تا اعتراض راديکال مردم را به سمت اصلاح حکومت اسلامي کاناليزه کنند، تا با روشي ديگر عمر جمهوري اسلامي را تداوم بخشند. حرکتي سياسي از ترس انقلاب و در مقابل انقلاب مردم بود که خود جانيان حاکم شبحش را به همديگر نشان ميدادند.

مردم به خاتمي راي ندادند. راي مردم به معني واقعي كلمه نه به جمهوري اسلامي بود.

خيلي ها اين روزها دوست دارند خاتمي را سياستمدار بنامند و بگويند او اشتباه كرد و نخواست. اما اين راستش خاك پاشيدن به واقعيتي است به نام حكومت جمهوري اسلامي و خاتمي كه يكي از ستونهاي نگه دارنده اين حكومت است. هنوز هم راستش كاركردش بيش از اين نيست.

دوم خرداد به ميان آمده بود چون جمهوري اسلامي نميتوانست به شيوه اي که جاري بود يعني با شمشير آخته اسلام حکومت کند. شمشير اسلام خم شده بود و دوم خرداد ميخواست با پنبه سر ببرد. جانياني که با شمشير نتوانستند در مقابل مردم بايستند ابلهانه ميخواستند با پنبه (البته پنبه اي که هنوز ميتواند آدم بکشد) مردم را به خانه هايشان بفرستند. شکست دوم خرداد نشان داد که جمهوري اسلامي نه ميتواند به شيوه سابق، شيوه مورد نظر راست اصولگرا و نه ميتواند به شيوه مورد نظر دوم خرداد حکومت کند. دوم خرداد ميخواست بال دومي باشد که به کمک بال شکسته سرکوب بيايد اما بسرعت اين بال را هم مردم در هم شکستند و لاشخور اسلامي مجبور شد با دو بال شکسته در مقابل مردم معترض و خشمگين پر پر بزند…