خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
رژه بد حجابان، جايي كه اسلام شكست خورد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 3 ژانویه 2010

488697001تصاوير متعددي از حضور زنان و دختران به اصطلاح بد حجاب در راه پيمايي حكومتي چهارشنبه 9 دي، نظرات متعددي را در مورد اين عملكرد رژيم اسلامي موجب شده است. برخي اين افراد را بازداشتيهاي روز يك شنبه مي دانند و معتقدند اينها به اجبار و با وعده آزادي به اين راهپيمايي آورده شده اند و برخي معتقدند اينها فاحشه هاي حكومتي هستند كه در اين روزها پايشان به خيابانها هم باز شده است. فارغ از هر ايده و نظري كه در بين مردم ابراز مي شود، من اين حركت رژيم اسلامي را شكستي در چارچوب برنامه هاي اجتماعي اشاعه فرهنگ اسلامي در جامعه و همينطور تمكين رژيم به مطالبات توده جوانان يعني آزادي پوشش و لغو حجاب اجباري مي بينم.

نمايش مضحك حكومت در به خيابان آوردن بد حجابان، امتيازي است كه رژيم به بورژوازي ايران مي خواهد بدهد تا نشان دهد چندان هم با سليقه و خواست جامعه اي مدرن ضديت ندارد. مي خواهد نشان دهد حاضر است در مقابل موج خلاصي فرهنگي كه جوانان به راه انداخته اند، كوتاه بيايد و كمي ميدان را براي ابراز وجود راحتتر جوانان شل كند و در كنار تمام شعبده بازيهايش چون حزب اله چرخاني و خود جوش خواندن و به جوش آوردن خون ملت غيور تشيع براي امام حسين در جهت ايجاد جو رعب و وحشت، سياست هويجش را هم خود به نمايش مي گذارد و نقاط امتياز جناح مغلوب را به قول خودش به فرصت تبديل مي كند.

اين البته جبري است كه بالاي سر اينها قرار گرفته و از سر خير خواهيشان براي مردم نيست. وقتي در روز عاشوار، زنان و دختران حجاب از سر بر مي دارند و جامعه تمام مقدسات پوچ و توخالي اسلامي را به مضحكه مي گيرد و به زير مي كشد، بالاخره بيت خ.ر هم مجبور است در مواجه با اين موج، از خودش نرمش نشان دهد و در خيابان رژه بدحجابان راه بياندازد. بدحجاباني كه تا ديروز با القابي چون فاحشه، شيطان پرست، هنجار شكن و دشمنان اسلام معرفي مي شدند و طرحهاي رنگي امنيت اجتماعي و زندان و شلاق و تذكر عليه شان به اجرا در مي آمد، اكنون در صف آقا، از ولايتش دفاع مي كنند. اين چيزي جز شكست مفتضحانه ارتجاع اسلامي از مدنيت و تمدن و كلا جنبش آزادي زن نيست.

اين حركت را بايد به عنوان شكست رژيم در مواجه با موج خلاصي فرهنگي جوانان شناخت و اين تازه شروع شكست ايدئولوژيك رژيم تمام عيار فاشيستي در ميدان سياسي مي باشد و صداي سقوط فوري آن را بايد شنيد و به جامعه فراخوان داد تا سنبلهاي ارتجاع اسلامي و مهمترين آن، يعني حجاب اسلامي را به زير بكشند.