خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
سیریزا نباید شکست بخورد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 24 فوریه 2015

“اگر سیریزا شکست بخورد نا امیدی بزرگی مردم یونان و اروپا را فراخواهد گرفت. و این موضوع راه برای روی کار آمدن دولتی راست افراطی در یونان با اقدامات ریاضت کشانه بیشتر هموار خواهد کرد.” به نقل از اوریستیس دولوس، با گرایش کمونیستی، عضو کمیته مرکزی حزب سیریزا یونان در گفتگو با رادیو فردا در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۱۵

پیروزی سیریزا، حزب چپگرای یونان در انتخابات پارلمانی این کشور، با حمایت بخش وسیعی از طبقه کارگر و مردم محروم در یونان، بیانگر پیروزی امید به تغییرات رادیکال در اروپا بود. در این انتخابات، امید به تغییرات رادیکال در راستای منافع اکثریت مردم محروم در یونان، پیروز شد. 

در حالیکه در اروپا دولت های دست راستی، و در راس آنها دولت بریتانیا، در نمایش بی حقوقی و بی قدرتی جمعیت تحت حاکمیت شان، در تحقیر هرروزه بیکاران، معلولین و تامین اجتماعی بگیران، پناهندگان و مهاجرین، هر روز از روز قبل زبان مشمئزکننده تری بکار میبرند، سخنرانی های پرشور رهبر حزب چپگر یونان در مرهم گذاشتن بر زخم میلیونها بیکار تحقیر شده در یونان، در حمایت از حرمت انسانی محرومین جامعه که کمرشان زیر بار فشار بحران اقتصادی خم شده است، نمی توانست مورد حمایت قلبی و وسیع میلیونها نفر در سراسر جهان قرار نگیرد.

بدون اینکه سیریزا داعیه ای در مورد تغییرات بنیادین در اقتصاد و سیاست در این کشور داشته باشد، نفس عروج امید به تغییرات رادیکال در یونان از طریق به قدرت رسیدن این حزب، نفس بالا بردن پرچم احترام به انسان و به نمایندگی از محرومین جامعه، تعرض که نه، صرف ” شماتت” سرمایه داری، بلافاصله در محافل چپ و کمونیست اروپا نوری از امید به سوسیالیسم را در دل ها زنده کرد.

سیریزا نباید شکست بخورد. برای تبدیل این نباید از یک آرزوی قلبی به امری ممکن باید گرایش کمونیستی در این حزب قدم پیش بگذارد. علاوه بر تلاش برای به حداقل رساندن صدمات برنامه های ریاضت اقتصادی و مقابله با بسته های به اصطلاح نجات بخش اتحادیه اروپا و کمک به اقشار کم درآمد، موانع اتحاد و تشکل طبقه کارگر در یک حزب کمونیستی که برای کسب قدرت سیاسی مبارزه میکند را فراهم کند.

فراتر رفتن از مقاومت در مقابل برنامه های اقتصادی اتحادیه اروپا و تلاش برای تامین کار و حداقل معیشت قابل قبول و با استانداردهای زندگی انسان معاصر تنها و تنها میتواند کار یک حزب سیاسی کمونیستی با یک برنامه اقتصادی بنیادین باشد. برنامه ای که بتواند در مقابل تعارض و تناقض رفاه عمومی با سوخت و ساز کارکرد سرمایه، اثباتا الگوی اقتصادی متفاوتی را پیاده کند.

رفاه و معیشت مناسب با استاندارد قابل قبول در جهان مدرن و معاصر، با تولید برای سود خوانایی ندارد. این را چین، این بهشت وفور سرمایه و فراوانی کار و شغل، نشان میدهد. این تناقض را نمی توان تنها با مقاومت در مقابل برنامه های ریاضت اقتصادی و کمک به رشد تولیدات کالکتیو کوچک حل کرد. هنگامی که طبقه کارگر و محرومین جامعه کمترین مالکیتی بر مهمترین ابزار تولید جامعه ندارند، در بعد اقتصادی خلع سلاح اند. و برای دسترسی به مهمترین ابزار تولید در جامعه، کسب قدرت سیاسی طبقه کارگر پیش شرط است.

فراتر رفتن از برنامه های اقتصادی امروز سیریزا، بلافاصله با موانع سیاسی و اقتصادی و میتواند حتی با موانع نظامی شرکای در قدرت و همه بورژوازی یونان و اروپا مواجه شود. از این رو تعجیل برای سد بستن در مقابل موج ناکامی سیریزا، سد بستن در مقابل موج برگشت و تعرض سیاسی و اقتصادی کل بورژوزای اروپا و یونان، مهمترین امر گرایش کمونیستی این حزب است.

سیریزا اعتماد طبقه کارگر و محرومین یونان و اروپا را همراه خود دارد. این سرمایه و مهمترین سرمایه آن است. گرایش کمونیستی آن میتواند این اعتماد را نه در جهت مدیریت منصفانه تر اقتصاد سرمایه و نشاندن اقتصاد دولتی به جای خصوصی و یا با فاصله گرفتن از اتحادیه اروپا، که در راستای رفع موانع اتحاد و تشکل طبقه کارگر برای ایجاد حزب کمونیستی بکار بگیرد. حزبی که آماده باشد، بخواهد و اشتهای آن را داشته باشد که قدرت سیاسی را تصرف کند و به اتکا آن، با قدرت برنامه های اقتصادی دگرگون کننده خود را به نفع محرومین جامعه، اجرا کند.

اوریستیس دولوس، حق دارد. ناکامی سیریزا شرایط به قدرت رسیدن یک جریان راست افراطی در یونان را هموار میکند. طبقه کارگر یونان و گرایش کمونیستی حزب سیریزا باید بتواند خود را برای تقابل های بعدی آماده کند، برای جدال ها و رویارویی های طبقاتی که در پیش است تجهیر شود و برای کسب قدرت سیاسی به میدان بیاید. برای آن باید از امروز تدارک دید. فردا میتواند دیر باشد.