خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
عکسهایی از 8 مارس 2009 سنندج
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 8 مارس 2009