خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ما و پروپاگاندای فاشیسم
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 22 ژوئن 2014

وقتی آلمان نازی تلاش کرد تا از مسابقات المپیک 1936 برای دادن تصویری دروغین از خود به دنیا استفاده کند و جوری نشان دهد که گویی نژادپرست نیست، بین مردم تبعیض قائل نمی شود و دنبال جنگ افروزی نیست، برخی کشورها همچون شوروی به درست این مسابقات را تحریم کردند. هر چند این تحریمها گسترده نبود و برخی کشورها فرصت اتخاذ موضع درست را (مانند آمریکا) از دست دادند که به ادعای برخی از ناظران حاضر در آن دوره ممکن بود هیتلر را دچار تردید کند و به حمایت از مقاومت بین المللی در برابر استبداد نازی ها بینجامد. با پایان بازی ها، سیاست های توسعه طلبانه آلمان و همچنین آزار و اذیت یهودیان و دیگر “دشمنان حکومت” سرعت گرفت و به جنگ جهانی دوم و هولوکاست منجر شد.

اکنون سالها از این سیاست کثیف نازی ها می گذرد اما در گوشه ای دیگر از دنیا، نظامی به غایت ضد انسانی و تماما فاشیستی بر سر کار است که در دروغ پردازی و ریاکاری دست نازیها را هم از پشت بسته است.

فوتبال شاید برای خیلیها فقط یک ورزش باشد، اما برای فاشیسم اسلامی ابزاری برای ترویج ناسیونالیسم، نمایشی چهره ای دروغین از جامعه و در نهایت این تصویر سازی که مردم با بلند کردن پرچم فاشیسم اسلامی طرفدارش هستند. همچون نازیها. انقدر که خبرگزاری سپاه پاسداران که با خشونت علیه آزادی زنان در جامعه ایستاده، عکسهای زنان بی حجاب ایرانی را با پرچم اسلامیشان نشان میدهد. برای همین است که می گویم مراقب طرفداری و حمایتهایتان باشید. ما نباید در سیستم تبلیغات پروپاگاندای فاشیسم اسلامی غرق شویم.