خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
مصر بعد از بقدرت رسیدن اسلامیون!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 1 جولای 2012

.
انقلاب مصر، از اعماق جامعه شروع شد و عمیقترین مسائل جامعه را رو آورد. اما مثل خیلی از انقلابها، نتوانست خود را و پاسخ خود را و آلترناتیو سیاسی خود را در قالب خواسته های متعین و از طریق سازمان سیاسی متعلق به انقلاب در مقابل کل جهان کهنه۔ از بازماندگان رسمی و شناخته شده نظام سابق تا اپوزیسیونی که بیشتر اپوزیسیون انقلاب است تا نظام حاکم ۔ قرار دهد. به این ترتیب مشتی مفتخور اسلامی، انقلاب مصر را همچون انقلاب ۵۷ ایران بلعیدند…