خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
موفقیت ما در یک چیز است: تداوم اعتراضات و حضور در خیابان
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 20 فوریه 2011

فضای اعتراضی جامعه ایران هر دم رادیکالتر و عمیقتر می شود. گویی هر چه روزها می گذرد، مردم بیشتر به قدرت و هدف خود امیدوارتر می شوند. 25 بهمن، فقط مردم را امیدوار نکرد. ثابت کرد که همه حضور دارند و می توانند متحدانه بساط دیکتاتور را بهم بریزند. از 25 بهمن تا کنون دست آوردهای زیادی هم داشته اند. فقط خیابانها را بدست نیاورند. چنان صفوف مرتجعین حاکم را بهم ریخته اند که هر کدام دچار رعشه و هذیان گویی شده اند. هر چقدر که گله های اوباش بسیج و حزب اله علیه موسوی و کروبی شعار می دهند اما جنتی جرا نمی کند در نماز جمعه از محاکمه اینها بگوید. هر چقدر که علیه هاشمی شعار می دهند، انطرف تیفهایی از همان حزب اله گفته های هاشمی را برای تبرعه کردنش تیتر روزنامه هایشان می کنند. مراسمهای کاملا حکومتی با حضور افسران سپاه و بسیج در نهایت برای خالی نبودن عریضه سازمان دهی می شود و اینها همه نشان از بهم ریختگی صفوف و وحشت حاکمین دارد.

حالا یک اسفند چه می شود؟

به نظر من رژیم هر چقدر هم که بگیر و ببند راه بیاندازد و لاتها قمه کش و باتوم بدستش را به جان مردم بیاندازد، دیگر نمی تواند جلوی اعتراضات رو به رشد را بگیرد. مردم ایران به این نتیجه نهایی رسیده اند که ساختار موجود باید تغییر کند. باید این دستگاه عریض و تویل چپاول و غارت را به زیر بکشند و به فلاکت موجود پایان دهند. برای همین امکان بازگشت به خانه برایشان وجود نخواهد داشت. رژیم هم این را به خوبی می داند و به نظر من، روی پتانسیل توحش و قصاوت نیروهای سپاهی و بسیج در سرکوب مردم حساب باز می کند.

اما اینهم فرو خواهد ریخت. مردم هر چقدر در خیابان حضور داشته باشند و کوتاه نیایند، این توحش هم از ترس فرار خواهد کرد.

+ رژیم دست به حرکت کثیفی علیه خانواده میرحسین موسوی زده است که در هر صورتی محکوم است. ارازذل و اوباش حکومتی تصاویر فردی را در یک نشریه 4 صفحه ای تمام رنگی منتشر کرده و مدعی شده اند او دختر میرحسین موسوی است و رفتار او در خیابان را ( که شاید رفتار همه ما باشد مثل دوستیهای اجتماعی، قرار با دوستان و حتی سیگار کشیدن ) به عنوان ترویج فساد و فحشا به خورد خواننده داده اند و علیه خانواده موسوی تبلیغات راه انداخته اند. این ترفندهای کثیف رژیم اسلامی را همه می شناسیم. خارج از دعواهای سیاسی، من این حرکت رژیم را محکوم می کنم. زندگی خصوص افراد به خودشان ربط دارد و کسی حق ندارد با افشای جنبه های زندگی خصوص افراد، آنها را تحت فشار قرار دهد.