خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
می تونی بفهمی؟…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 6 می 2012

– من خسته شدم، رئیس. از تنها رفتن تو جاده ها، تنها، مثل گنجشکای زیر بارون خسته شدم. از اینکه هیچ وقت کسیو نداشتم مونسم باشه، یا ازم بپرسه کجا میری یا از کجا میای خسته شدم. بیشتر، از دست مردمی که با هم بدن خسته شدم. از همه درد و رنجهای جهان که هر روز دارم می بینم و می شنوم خسته شدم. خیلی از این چیزا هست. این چیزا مثل خورده شیشه همیشه توی سرمه، می تونی بفهمی؟…

+ دالان سبز، فیلمنامه از فرانک دارابونت، ترجمه سیمون سیمونیان، نشر ساقی ۱۳۸۰