خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
نامه رفسنجانی و راز اوضاع حکومت
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 6 ژوئن 2009

نامه رفسنجانی به خامنه ای راز اوضاع سیاسی ایران را بیان میکند:

رفسنجانی بروشنی از “آتشي كه هم اكنون دودش در فضا قابل مشاهده است”  سخن میگوید و از خامنه ای میخواهد تا دیر نشده “مانع شعله‌ورتر شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن” بشود.

حساب دو دوتا چهارتاست: اگر احمدی نژاد از صندوق درآید آن مملکت منفجر میشود. اگر موسوی یا هرکس دیگری بیرون آید نیز دیگر تحمیل حجاب و گشت ثارالله و ادامه اختناق “سونامی اسلامی” برای رژیم ممکن نخواهد بود و مردم بر سر حکومت اوباش خواهند ریخت. بعلاوه،  در هر حالت و هرکس که از صندوق درآید، دعواهای درونی و آتشی که رفسنجانی به آن اشاره میکند شعله ورتر خواهد شد. از هم اکنون پیداست که بازنده اصلی این مضحکه انتخاباتی کل رژیم اسلامی است. نه فقط کل رژیم اسلامی بلکه کل راست جامعه. از جناح های مختلف رژیم گرفته تا شارلتانهایی که در بی بی سی و صدای آمریکا و اپوزیسیون راست رژیم سعی کردند این مضحکه جنایات را بعنوان انتخابات به مردم بفروشند.

و هنوز البته دو سه روز دیگر به پایان انتخابات باقی مانده است.  مردم روز به روز بیشتر به قدرت خود پی میبرند و متوجه میشوند که تنها تغییرات مثبت در اوضاع ایران محصول و نتیجه حرکت مستقل خود مردم علیه کل جمهوری اسلامی و همه شیادانی است که میکوشند رژیم هالوکاست اسلامی را  از مهلکه به در ببرند. در یکی از عکس های تبلیغاتی که بی بی سی منتشر کرده است دختر جوانی بر کف دست هایش شعار “آزادی و برابری” را نوشته و مقابل دوربین گرفته است. به زودی این شعار چپ جامعه با مکمل آن یعنی “حکومت کارگری” ایران را فرا خواهد گرفت. چرا که مضحکه انتخابات باردیگر و در ابعادی عظیم تر از هر زمان نشان داد که راست جامعه جوابی بهتر از احمدی نژاد و موسوی و رنگ سبز زدن به مشتی قاتل و جنایتکار و دروغگو توجیه آنها با عوامفریبی های نوع بی بی سی ندارد. خواسته های مردم را  فقط  چپ جامعه و در راس آن حزب کمونیست کارگری میتواند نمایندگی و تامین کند، یعنی آن نیرویی که ریشه کن کردن کل جمهوری اسلامی را در صدر برنامه سیاسی خود قرار داده است.