خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
نقوی ملاقه: باب ۱
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 4 جولای 2012

– جمعی از مردم سامرا خدمت امام رسیدند و پرسیدند یا نقی چه شد که مهدی از نظرها پنهان گشت؟ امام فرمود همانا همسر مهدی عضو کمپین زنان برهنه شد…

– قطره قطره جمع گردد وانگهی ریده شود… / از مزه پراکنیهای امام نقی سر کلاس درس تفسیر شبهای قدر ابولاشی!

– روزی شاهزاده خدمت اما نقی رسید و پرسید یا نقی طرح شکایت از سید علی چرا در سازمان ملل نگرفت. امام فرمود همانا چسب دو قولوش تاریخ مصرف گذشته بود!… / امام نقی و اصول دفاع از هیومن رایتز