خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
وقتی گروهبان گارسیا در یک سالن سرپوشیده عینک آفتابی می زند!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در پنج‌شنبه 22 آوریل 2010