خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
٨ مارس سنگری علیه خشونت و تبعیض بر زن
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 5 مارس 2007

روز جهانی زن روز جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی روز نه به حجاب اجباری روز نه به آپارتاید جنسی و یکی از درخشانترین روزهای یک قرن گذشته در تاریخ انسانیت معاصر است.  یک قرن است که با به میدان آمدن صف انسانهای متمدن در جامعه جهانی زنان و مردان برابری طلب و آزادیخواه هر ساله اعتراض خود را نسبت به قوانین مرد سالار، غیر انسانی و ضد زن اعلام میکنند و خواهان کوتاه کردن دست نظام سرمایه و مذهب از زندگی زنان هستند و این دو را مسبب و حامی زن ستیزی در سراسر جهان میدانند.

 در ایران با گذشت ۲۸ سال از عمر نظام پو سیده و ارتجاعی جمهوری اسلامی که در طول این سه دهه با سرکوب و اعدام و سنگسارو زندان زنان و سپرقرار دادن  سلاح اسلام سیاسی و گله های منکرات و انصار حزب الله در مقابل اعتراض جنبش ازادیخواهانه مردم توانسته امروز خود را به فردا بدهد.

تنها چند هفته از انقلاب ۵۷ نگذشته بود  که با فرمان حجاب اجباری خمینی تعرض به زندگی روز مره زنان شروع شد حجاب اجباری فراگیر شد هر گونه روابط آزادی ممنوع و با سنگسار و اعدام مواجه گردید زنان بسیاری کشته شدند، زنان بسیاری بیخانمان شدند، زنان بسیاری به زندان افتادند، زنان بسیاری متواری شدند، زنان بسیاری در زندانها مورد آزار و اذیت و تجاوز حزبلائیون جمهوری اسلامی قرار گرفتند و کودکان بسیاری یک روز با مادر بودن را تجربه نکردند.

با این وجود اعتراضات جنبش عظیم زنان در اکثر شهرهای بزرگ ایران  در ۸ مارس ۵۷ بر علیه فرمان حجاب  با شعارهای نه به حجاب ، و آزادی زن آزادی جامعه است شروع شد که با برخورد شدید نیروهای حزب الله و کشته شدن  و شکنجه و دستگیری شرکت کنندگان در آن اعتراضات مواجه  گردید. 

 از آن تاریخ در ایران ۸ مارس به سنگری علیه تبعیض وخشونت جمهوری اسلامی تبدیل شد و این روز صف وسیعی از مردان و زنان آزادیخواه را به میدان  کشانده است که میتوان به مراسمها و قطعنامه ها و بیانیه ها و اعتراضات چند سال گذشته در تهران و سنندج اشاره کرد. 

اما ایا این اعتراضات کافیست ؟ جمهوری اسلامی هنوز هست ،۸ مارس امسال را چه باید کرد؟

قطعا اعتراضات ۸ مارس امسال باید فراتر از سنندج و تهران باشد باید کل شهرهای ایران را در بر گیرد جوانان از دختر و پسر، تمام انسانهای آزادیخواه ، و تمامی نهادها، سازمانهای مدافع حقوق زن فعالین کارگری، فعالین دانشجوی متحدانه این روز را هر چه با شکوهتر و با شعارهای”زنده باد آزادی و برابری” و” نابود باد ستم بر زن” به خیابانها بیایند و روسری، حجاب، این سمبل بردگی و جداسازی زن از مرد را به آتش بکشند.این روز را به نابودی جمهوری اسلامی تبدیل کنند جوانان ،که ما امسال شاهد تجمعات و اعتراضات آنان در ۱۶ آذر بودیم نقش بسزائی میتوانند در روز ۸ مارس داشته باشند  نه فقط ۸ مارس بلکه هر روز را میتوانند به سنگری علیه تبعیض نابرابری و ستم علیه زنان تبدیل کنند. 

نبودن حجاب، لغو آپارتاید جنسی وبرابری زن و مرد و روابط آزاد این خواست ،زنان ، مردان ، جوانان آزدیخواه جامعه امروزی ایران است و این وظیفه رهبران و فعالین جنبشهای برابری طلبانه است که بتوانند  این جنبش اعتراضی و عظیم جامعه را رهبری کنند و متحدانه به یکسوبکشانند آنهم به سمت  سرنگونی جمهوری اسلامی.