خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پناهجو!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 5 آگوست 2013

برنامه هفته گذشته روی خط تلویزیون صدای آمریکا اختصاص داشت به به موضوع پناهجویان ایرانی در ترکیه و استرالیا.

صحبتهای من در این برنامه از دقیقه 33