خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پنجشنه روز اعتراض است نه سوگواری
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 14 آگوست 2012

میگویند بروید عزاداری کنید. عزاداری برای چه؟ برای مرده هایی که دلیل مردنشان فقر و محرومیتی بود که حکومت به آنها تحمیل کرده؟ برای مرده هایی که حکومت برایشان ارزش و اهمیتی قائل نبود؟ برای مرده هایی که بحال خود رها شدند تا بمیرند؟ برای مردمی که بعد از سه روز هنوز معلوم نیست چه بسرشان می آید و کی قرار است بهشان کمک رسانی شود؟ ما به این وضعیت ضد انسانی و بی تفاوتی حکومت به مردم اعتراض می کنیم نه عزاداری. ما عزاداری نمی کنیم که همه چیز را به خرافات مذهبی بسپاریم. گویی مرگ مشیت الهی بوده که بسراخ این آدمها امده. انگار نه انگار حکومت در قبال مردم بی مسئولیت بوده. مرگ این ادمها به خاطر فقر بود. بخاطر محرومیتی بود که جمهوری اسلامی به مردم تحمیل کرده. اگر آن خانه ها از گل و چوب نبود اکنون آنها نمرده بودند…

ما عزاداری نمی کنیم. اعتراض می کنیم به اینهمه فقر و محرومیت. با شعار مرگ بر جمهوری اسلامی اعتراض می کنیم…

پنجشنبه در هر جایی دنیا که هستید اعتراض کنید. در خارج از کشور مقابل سفارتهای رژیم بروید و به بی تفاوتی و به شیوه ضعیف امدادرسانی اعتراض کنید…

در ایران هم بیاید همفکری کنیم و کاری انجام دهیم…

پنجشنه روز اعتراض است نه سوگواری…