خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پوستر: 18 تیر، خیابانها دوباره از ان ماست!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 5 جولای 2009

18tir-01