خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
کلنگ چهارم
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 5 آگوست 2012

از درد بلند می خندم در شلوغ تنهاییم

در گوشه ای خارج از توهم دیگران

در دور دستهای ذهن خوابیده ام

بیرون از صحنه ای که در آن نیستم

باشد که در تنهایی شلوغشان آرام باشند