خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
گزارش اول: دوشنبه 20 اردیبهشت مقابل دانشگاه تهران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 10 می 2010

از ساعتهای اولیه صبح امروز، نیروهای نظامی مابین میدان انقلاب تا دانشگاه تهران را به کنترل خود درآورده اند.حدود 100 دستگاه موتورسیکلت نیز در ضلع شمالی میدان انقلاب مستقر شده اند.
خیابان فخر رازی ( مقابل سر در اصلی دانشگاه تهران ) چندین دستگاه ون و الگانس نیروی انتظامی قرار دارند.

نیروهای لباس شخصی در مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به وضوح قابل مشاهده هستند.