خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
یک نکته تلگرافی در مورد طرح اتحاد و نزدیکی نیروهای کمونیسم کارگری
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 2 دسامبر 2012

من راستش از اساس با این طرح اتحاد و نزدیکی نیروهای کمونیسم کارگری به این شکلی که بیان می شود مخالف هستم. ما باید ورای احزاب موجود را نگاه کنیم. اساسا احزابی که از کمونیسم کارگری جدا شدند و انشعاب آنها را، انشعاب راست از چپ دانستیم دلایل سیاسی خود را داشتند. حالا در آن مقطع اگر اشتباهی از سوی آنها یا هر دو طرف روی داده، مربوط به همان دوران و شرایطی است که حاکم بود. من این بحث را که کینه ها را باید کنار گذاشت قبول ندارم. اتفاقا اجازه بدهید کسی که به خاطر احساسات درونی و حس تنفر و کینه از حزب بیرون رفته، همانجا بماند و اینطرف نیاید.

حزب سیاسی، نیروی سیاسی می خواد نه آدمهای احساساتی که در دوره ای از این حزب بیرون رفتند و حالا در دورانی که به سوی بازنشستگی می روند، دل به دریا بزنند و پز رفتار سیاسی به خود بگیرند که این جنبش باید تقویت شود. تقویت این جنبش بسته به بازگشتن این نیروها نیست. حزب کمونیست کارگری امروز نیروهای جدیدتر، سیاستهای رادیکالتر و قوام یافته تری دارد. خیلی از احزاب دیگر موجود جلوتر است و اگر بحث بر سر اتحاد و نزدیکی نیروهاست، باید این را مد نظر قرار داد که نه احزاب موجود، بلکه کمونیستهایی که این جنبش و آینده آن جامعه برایشان اهمیت دارد، نیروی پیشرو تری که در آن جامعه تاثیرات عمیقی از خود بجا گذاشته را ببینند و به آن بپیوندند. این تصمیم سیاسی را ما همیشه فراخوان داده ایم. اگر جرات پذیرش اشتباهات خود را دارند، مواضع قبلیشان را نقد کنند و برگردند.

من نه فقط مخالف اتحاد به معنی که احزاب اتحاد و حکمتیست به آن دست زده اند هستم، بلکه هر نوع بحثی که بخواهد اینطور مطرح شود را فاقد ارزش سیاسی می دانم.

+ در همین رابطه این متن از سعید صالحی نیا را هم بخوانید.