خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تندیسی سمبلیک در اعتراض به سنگسار
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در یکشنبه 22 آگوست 2010

یک اثر هنری زیبا همراه با عکس سکینه محمدی آشتیانی و شعار سنگسار را متوقف کنید که روز شنبه ۲۱ آگوست در کلیسای لیزه وگه بلژیک نصب شده است. اینجا بر روی این اثر هنری نوشته شده است:

با این اثر ما مقامات سیاسی بلژیک و حتی مسلمانان را فرا میخوانیم که نسبت به صدور حکم سنگسار به مقامات ایرانی اعتراض کرده و خواهان متوقف شدن آن شوند. هر کس سکوت کند، خود همکاری کرده است.

.

+ در همین رابطه: مصاحبه با مینا احدی در مورد کمپین جهانی نجات سکینه از سنگسار