خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
زنان اوکراین خطاب به مزدوران رژیم: از اوکراین گم شید بیرون!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 6 نوامبر 2010

آری در مقابل توحش قرون وسطائی رژیم جمهوری اسلامی، صفی میلیونی از انسانهای نوع دوست و آزاده بچشم میخورد. قصد وحشیانه رژیم در بقتل رساندن سکینه از طریق سنگسار و اعدام و پاسخ محکم مردم دنیا به آن، نمائی نو از همبستگی و یکپارچگی جهانی حق طلبی به نمایش گذاشت.

ما با کمپین نجات سکینه تا به اینجا توانسته ایم نظر میلیونها نفر را به وضعیت زنان ایران جلب کنیم و از این پس نیز چه در چهارچوب این کارزار جهانی، چه در قالب های عمومی تر، از هیچ تلاشی در راستای متحد کردن صف انسانیت در حمایت از مردم مبارز ایران و دفاع از حق آزادی زنان ایران فروگذار نخواهیم نمود

آکسیون اعتراضی فعالین حقوق زنان اوکراینی (فمن) در کیف، مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی در اعتراض به قصد رژیم جهت قتل سکینه آشتیانی:

گزارش از تلویزیون یورونیوز