خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شعار نویسی روی اسکناس
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 12 نوامبر 2010