خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
آنجا سفارت نیست، مقر سپاه است…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 4 نوامبر 2009

آنجا سفارت بود، طبق قوانین بین المللی خاک یک کشور بود…

امروز آنجا مقر سپاه است، فرماندهی سرکوب مردم است…

این لانه سرکوب، تجاوز و زندان باید فتح شود…