خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
شعار نویسی: 16 آذر قیامی دیگر
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 27 نوامبر 2009


 

جمهوری اسلامی نمی خواهیم نمی خواهی

آزادی برابری جمهوری انسانی