خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
پوستر: زندانی سیاسی آزاد باید گردد
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 6 نوامبر 2009

poster_05