خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
در جواب عوعوی سگان ا.ن و خ.ر
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در شنبه 7 نوامبر 2009

شما از حضور ما سوخته اید
.
و ما از گاز آشکاور سگهای رها شده خ.ر

13aban-9