خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
مجموعه عکس: جمهوری اسلامی یعنی…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 17 دسامبر 2010

کار کودکان...

باز هم کار کودک...

بیکاری...

آموزش و پرورش در حد فاجعه...

نیازی به توضیح ندارد...

مجرم بودن آدمها به خاطر نوع پوشش...

فقر در حد کلیه فروشی...

اعدام آدمها به خاطر همجنسگرا بودن...

اعتیاد...

بمب اتم به بهانه...