خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
من اصلاح طلب نیستم!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 14 ژانویه 2011

به عنوان کسی که سبز قسمتی از اوست، اعلام می کنم که من اصلاح طلب نیستم. من نمی خواهم جمهوری اسلامی را اصلاح کنم چون این کپک اسلامی چیزی جز تعفن نیست. چیزی جز چرک خونین قتل و جنایت و تجاوز نیست. چیزی جز بی حقوقی زن و کودک نیست. جمهوری اسلامی با تمام باندهای اصلاح طلب و غیر اصلاح طلبش سیاهی است که هر رنگی را می بلعد. آزادی خواهی من ربطی به اصلاحات ندارد. من سرنگونی طلبم…