خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
مو فرفری ها!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 24 ژانویه 2011

بله، ما مشتاقانه بازگشت به قانون اساسی و دوران طلایی را انتظار می کشیم!…