خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ما و انقلاب مصر
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 2 فوریه 2011

باندهای ریز و درشت بورژوازی می خواهند انقلاب مترقی مصر را مانند انقلاب ۵۷ ایران ملا خور کنند. اینها میان کشا کش منفعت طلبی خود، از یک طرف نمی خواهند به یک حکومت مردمی و سوسیال در مصر رضایت دهند و از طرف دیگر، ضمن اینکه مراقبند تا حسنی مبارک قدرت را از دست ندهد، زیر بال جریانات مرتجع اسلامی چوب می زنند. در مصر، هیچ جریان اسلامی نمی تواند قدرت سیاسی را در دست بگیرد چون توان پاسخگویی به مطالبات سیاسی – اجتماعی مردم را ندارد. مگر اینکه دولتهای غربی این امکان را با تبلیغات دروغین و پول خرج کردنهای هنگفت مهیا کنند.

وظیفه بین المللی ماست تا در کنار مبارزه با دیکتاتوری هار اسلامی ایران، از مبارزه مردم مصر هم پشتیبانی کنیم.