خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
نفت در برابر مردم یا مردم در برابر نفت!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 5 جولای 2011

آقای جمشید اسدی در سایت گویا مطلبی دارند با عنوان روشنفکران چپ و دارندگی نفت! که البته اینجا اصلا محتوای مطلب ایشان مورد بحثم نیست چون نظرات ایشان چنان اهمیت و جایگاهی ندارند که نیاز به پرداختن داشته باشد. ( و البته دلیلش این است که آقای اسدی با در نظر گرفتن عقاید یک آدم مالیخولیا، عنوان کرده این که نوشته شان در مورد ديدگاه روشنفکران چپ است نسبت به بازگرداندن دارندگی نفت به مردم! عجبا که نظرات یک نفر چطور به عنوان نظر همه روشنفکران چپ مورد نقد قرار می گیرد و به خورد خواننده داده می شود. )

در اینجا فقط خواستم نقبی بزنم که برای ما، اصل این است که شیر فلکه نفت را ببندیم تا هم به آلوده تر نشدن کره زمین کمکی شود و هم از راه اکو توریسم، توریسم و صنعتهای غیر نفتی مانند که بوفور در ایران وجود دارد، وضعیت اقتصادی مردم ایران بازسازی شود. در اینجا می رسیم به این نکته که سرمایه داری، شاید سنگ مردم را به سینه بزند، اما شاهد اینکه وضعیت مردم اصلا برایش اهمیتی ندارد. نه وضعیت مردم و نه وضعیت محیط زیست. یک جبهه مبارزه ما کمونیستها در مقابل سرمایه داری، حفاظت از محیط زیست است.

محیط زیستی که فقط به خاطر منافع یک اقلیت به مرحله بحرانی رسیده است. آری، فردای سرنگونی رژیم اسلامی، با باید به دنبال انرژیهای نوین و پاک باشیم و نه سوزاندن سوختهای فسیلی…

+ نوشته آقای اسدی را اینجا بخوانید.