خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
ورشکستگی سیاسی از نوع سبزها
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 6 جولای 2011

رویدادهای تاریخی واقعا دوباره تکرار می شوند، یکبار تراژیک و دیگربار طنز.

هیچ وقت یادمان نمی رود تا زمانیکه دور دوره سبزی فروشی بود وهمه با یک بلندگو عربده کشان انواع سبزیهای موسوی و قرمه کروبی و خوردنیو و گشنیز و این چیزها را به مردم می فروختند، تا حرفی و نقدی علیه بعضیها عنوان میشد، پرخاش می کردند که امروز به اتحاد نیاز داریم و همه ما با هر مرام و مسلکی وظیفه داریم که متحدانه در مقابل دیکتاتور بایستیم. خوب البته این حرف قشنگی بود اما فقط قشنگ بود و در ذات کثیف خود چیزی دیگر پنهان بود.

تا زمانیکه که دور، دوره سبزی فروشی بود، حرف از اتحاد و این چرندیات بود. امروز اما کم کم از مجاهدین شروع کرده اند که در آینده ایران نقشی ندارن. سازمان تروریستی کثیف و وطن فروش هستند و علیه شان فحاشی می کنند. اصلا کاری به وجه سیاسی، برنامه و اعمال هیچ گروهی ندارم. بحثم برخورد سبزهایی است که محصول اندیشه پلید تئوریسینهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هستند و انصافا نقششان را هم خوب بازی می کنند. با فحاشی به مجاهد شروع کرده اند و فکر می کنم باحمله به همین گروه در دوران طلایی امامشان به بهانه ترورها بود که به یکباره تمامی نیروهای سیاسی را نیز قتل عام کردند.

و باز هم باید گفت رویدادهای تاریخی دوبار تکرار می شوند، یکبار تراژیک و دیگربار طنز.

بعدها نوبت به گروههای سیاسی دیگر است: سلطنت طلب و جمهوری خواه و کمونیست و…

آخر داستانهم که معلوم است: لابد دوران طلایی امام!

.

این جامعه دوبار از یک جا ضربه نمی خورد. بخصوص امروز.

دیکتاتور و اوباش همراهش به پایان سلام می کنند…