خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
73617_1500881003297_1272349242_31304631_4799395_n
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 29 اکتبر 2010