خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
عکس: مراسم روز جهانی زن در دانشکده هنر تهران
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در چهارشنبه 10 مارس 2010