خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
يك عكس بدون شرح…
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 15 ژوئن 2009