خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
تظاهرات مقابل زندان اوين را جدي بگيريم!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در دوشنبه 1 فوریه 2010

دوستان حتما اخبار مربوط به تجمع بيش از 2000 نفر از مردم را مقابل زندان اوين شنيده ايد و اينكه اين تجمع چطور باعث وحشت حاكمين شد و 40 تن را آزاد كردند. وقتش رسيده است تا ديگران را از دخمه هاي رژيم اسلامي آزاد كنيم. از خانواده هاي زندانيان سياسي و دستگير شدگان حمايت كنيم و در كنار انها، آزادي دوستانمان را فرياد بزنيم. دو تاريخ براي تجمع مقابل زندان اوين از قبل پيشنهاد شده بود. روزهاي پنجشنبه 15 و شنبه 17 بهمن ساعت 3 بعد از ظهر مقابل زندان اوين. بياييد روي يكي از اين روزها كار كنيم و با فراخوان گسترده براي تظاهرات مقابل زندان اوين، دربهاي زندان را بروي دوستانمان باز كنيم و انها را از بند رها كنيم.

زنده باد آزادي و برابري

.

پ ن: تظاهرات شنبه شب مقابل زندان اوين