خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
بايد در سراسر جهان٬ دنيا را بر عليه اين اعدامهاي سياسي ٬ به حر كت در آورد!
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در سه‌شنبه 5 ژانویه 2010

جمهوري اسلامي ايران٬ در تدارك اعدام هاي گسترده است. بايد در سراسر جهان٬ دنيا را بر عليه اين اعدامهاي سياسي ٬ به حركت در آورد!

در تهران از امروز٬ دادگاه رسيدگي به پرونده هفت نفر از شركت كنندگان در تظاهرات هاي اخير شروع ميشود. قبل از هر نوع رسيدگي به " اتهامات" اين افراد٬ رجز خوانيهاي مقامات حكومتي و زمينه سازي براي قتل اين افراد از رسانه هاي حكومتي آغاز شده است. جمهوري اسلامي ايران به يك حربه آشنا براي ساكت كردن جوانان دست برده است. قتل عمد دولتي!

سران جنايتكار حكومت كه با قتل و خونريزي پايه هاي حكومت اسلامي را محكم كرده و اصلا با اين جنايات سركار آمده اند٬ از بازگشت به روزهاي اوليه حكومت اسلامي٬ از تشكيل دادگاههاي صحرايي و محكوم كردن معترضين و مخالفين به اعدام, در دادگاههاي چند دقيقه اي حرف ميزنند. رئيس قوه قضاييه٬ رئيس باند جنايتكاران اسلامي اعلام كرد كه اين پيام را شنيده و در حال انجام دادن آن است. يعني زمينه سازي براي اعدام جوانان در ملا عام به " جرم" شركت در تظاهراتهاي اخير.

اعضاي مجلس خبرگان حكومت تا آخوندهاي حاضر درنماز جمعه ها و از وزير كشور تا رئيس قوه قضائيه همگي خواهان اعدام " محاربين" و " توهين كنندگان به عاشورا" هستند.

حكومت اسلامي خواهان خونريزي بيشتر است٬ چرا كه پايه هاي حكومت لرزيده است. در ايران ميليونها نفر زن مرد و پير وجوان بر عليه اين دستگاه جنايت و سركوب و اين دستگاه دزدي و چپاول به پا خاسته اند. در ايران يك انقلاب عظيم عليه اين حكومت در جريان است و آيت الله هاي ميليادر براي دفاع از ثروت و قدرت اشان خواهان خونريزي بيشتر هستند.

ما بايد در سراسر جهان آماده باشيم. به محض اعلام محكوميت هر تعدادي از تظاهركنندگان به اعدام و يا تقلاي حكومت براي اجراي احكام اعدام بايد دنيا را بر سر اينها خراب كرد.

كميته بين المللي عليه اعدام از شما مردم آزاده در سراسر جهان دعوت ميكند٬ به تدارك تحصن و تجمع در مقابل دفاتر دولتهاي اروپايي و يا كانادا و امريكا ٬ به تحصن در مقابل ساحتمان اتحاديه اروپا و انجام ميتنگهاي اعتراضي در مراكز شهرها دست بزنيد. بايد متحدانه به پا خيزيم و نگذاريم جوانان معترض را اعدام كنند. اين وظيفه همه ما است و بايد همه با هم پيمان ببنديم كه بهر قيمتي شده مانع اجراي اين احكام خواهيم شد.

ما ميتوانيم دنيا را بر عليه حاكمان جنايتكار اسلامي بسيج كنيم. ما نخواهيم گذاشت جوانان آزاده ايراني را مشتي جلاد و جنايتكار به قتل برسانند. اين يك جبهه مهم مبارزه ما عليه حكومت اسلامي است.

كميته بين المللي عليه اعدام