خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
cropped-18573_1199689357213_1016617_n.jpg
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 17 آگوست 2012

http://gatesdawn2.files.wordpress.com/2012/08/cropped-18573_1199689357213_1016617_n.jpg