خوراک چپ
رنسانسی دیگر پیش روی جهان است…
cropped-pink_floyd_the_wall_011.jpg
نوشته شده توسط سیاوش شهابی در جمعه 17 آگوست 2012

http://gatesdawn2.files.wordpress.com/2012/08/cropped-pink_floyd_the_wall_011.jpg